Begin juli vond in Artis voor de eerste keer het Planetary Health Congress plaats. Planetary Health is een jonge wetenschapsdiscipline die uitgaat van een holistische kijk op gezondheid en duurzaamheid. Goede voeding en verantwoorde voedselproductie spelen daarin een sleutelrol. In zijn presentatie legde voedselwetenschapper Jaap Seidell haarfijn uit hoe de manier waarop wij voeding produceren en consumeren impact heeft op het behalen van alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties.

Lees ook deel 1 uit dit tweeluik over het ‘planetary health win-win dieet’ »

Voedselwetenschapper Jaap Seidell benadrukt hoe belangrijk een toekomstbestendig voedingssysteem is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties binnen de gezette deadline van 2030 te kunnen halen. Voeding en landbouw raken aan alle 17 UN Sustainable Development Goals. Onderstaande figuur illustreert dit. Het beter voeden van de wereldbevolking – voedzaam, meer plant-based, zo min mogelijk sterk bewerkt en duurzaam geproduceerd – zou een topprioriteit moeten zijn, aldus Seidell. Het is essentieel om de SDG’s te kunnen behalen.

Voedsel en landbouw staan aan de basis van alle SDG’s 

Voedsel, landbouw en voedselproductie staan aan de basis van duurzame ontwikkeling. Enkele statistieken die dat onderstrepen:

  • Bijna 80% van de arme mensen leeft op het platteland.

  • We produceren volop voedsel, maar toch lijden bijna 800 miljoen mensen honger.

  • Ons huidige voedselsysteem is nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen.

  • Landbouw is goed voor ¼ van het bruto nationaal inkomen in ontwikkelingslanden.

  • Investeringen in het platteland kunnen ongebreidelde verstedelijking tegengaan.

  • ⅓ van al het voedsel wat we produceren wordt verspild of weggegooid.

  • Het beëindigen van honger kan een grote bijdrage leveren aan vrede en stabiliteit.

Goede voeding is essentieel voor het behalen van alle SDG’s

Veel van de Sustainable Development Goals hebben direct of indirect invloed op de voedselzekerheid. Een holistische benadering van voedingszekerheid en een ambitieuze aanpak van verduurzaming van ons voedselsysteem is nodig. En daarom is focus op planetary health zo belangrijk, waarbij er oog is voor een betere gezondheid van mens en planeet. Met een toekomstbestendig duurzamer voedselsysteem en focus op goede voeding en voedselzekerheid creëren we kansen voor alles wat leeft.

Why bother?

Ons huidige globale, sterk geïndustrialiseerde voedselsysteem is onhoudbaar geworden. Het speelt voedselonzekerheid in de hand, is gevoelig voor schokken en wordt gedomineerd door enkele grote spelers en beïnvloed door sterke lobby-groepen. In de verduurzaming van ons voedingssysteem ligt de sleutel naar een duurzamere wereld. 
 

SDG 1. Geen armoede
Arm zijn beperkt het vermogen van individuen om toegang te krijgen tot voldoende voedzaam voedsel.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn
Tot 45% van de sterfgevallen bij kinderen onder de 5 jaar wordt veroorzaakt door ondervoeding.

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs
Leren en concentreren op school is moeilijk zonder voldoende voeding.

SDG 5. Gendergelijkheid
Wanneer vrouwen het gezinsinkomen beheersen, verbeteren de gezondheid en voeding van kinderen sneller.

SDG 6. Schoon water en sanitair
Toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen is een absolute voorwaarde voor de productie en consumptie van gezonde voeding.

SDG 8. Waardig werk en economische groei
Hoge niveaus van ondervoeding leiden in sommige landen tot een verlies van ruim 10% aan bruto binnenlands product.

SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie
Zuinig omspringen met hulpbronnen is essentieel voor het verbeteren van de toegang tot kwaliteitsvoedsel.

SDG 13. Klimaatactie
Klimaatverandering kan de voedselproductie verminderen en waterschaarste veroorzaken.

SDG 15. Leven op het land
Bodemdegradatie bedreigt ons vermogen om voedsel te verbouwen.

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
Oorlog en conflict zijn belangrijke onderliggende factoren van voedingsonzekerheid.

SDG 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Voedselhulp heeft een hoog ‘rendement’. Een investering van $1 in goede voeding heeft in bepaalde gevallen $16 aan economische groei opgeleverd.

 

Lees ook deel 1 uit dit tweeluik over Planetary Health »